OBJEDNÁVKA VÝROBY DUPLIKÁTU KĽÚČA


Zmluva o poskytnutí technickej služby

(v zmysle §7 zákona 473/2005 Z.z.)
Dátum / číslo

Vážený zákazník, s novým trezorom alebo trezorovým zámkom dostanete štandardne dva trezorové kľúče. Vždy majte oba kľúče na bezpečnom mieste, pretože v prípade straty (krádeže) sa trezor musí otvoriť núdzovo - násilím. V prípade trezorov a trezorových schránok ktoré sú označené štítkami s logami ECB-S (EN 1143-1), VdS, alebo VDMA je možné z bezpečnostných dôvodov vyrobiť duplikát kľúča len po predložení originálneho kľúča.


ECB-S, VdS, VDMA

Pre objednanie výroby duplikátu kľúča je potrebné vypísať tento objednávkový formulár na výrobu trezorového kľúča, ktorý si je potrebné starostlivo uschovať. Zákazník musí okrem objednávky, vyplniť priložené vyhlásenie zákazníka. Tieto podmienky boli pre Vašu bezpečnosť stanovené zákonom č. 473/2005 Z.z. a certifikačnou spoločnosťou Verband der Schadenversicherer (VdS).


Dôležité upozornenia:

  • Číslo vyznačené na kľúči je len interné identifikačné číslo. S týmto číslom nie je možné vytvoriť náhradný kľúč!
  • Ak dôjde k strate jedného alebo viacerých kľúčov, je nutné z bezpečnostných dôvodov trezorový zámok vymeniť za nový zámok.
  • Výrobu duplikátu kľúča môže žiadať iba oprávnená osoba – majiteľ trezoru alebo ním poverená osoba.
  • V prípade opotrebenia kľúča, alebo jeho poškodenia, môže vyrobený duplikát kľúča neotvárať zámok, alebo otvárať obtiažne či čiastočne. Na odstránenie tejto závady je potrebný servisný výjazd (doladenie kľúča podľa opotrebovaného zámku), ktorý však nie je zahrnutý v cene výroby duplikátu kľúča. Pre tento servisný úkon je potrebné zaslať vyplnenú objednávku servisného zásahu.

V prípade ak posielate kľúč na výrobu poštou, vytlačte si túto objednávku, tu pripojte vzorový kľúč a pošlite ho doporučenou poštou v obálke s polstrovaním na adresu spoločnosti EUROSAFE s r.o.Ako odmerať dĺžku kľúča

A. Popis zariadenia

Typ trezoru / zariad.
Výrobné č. / rok v.
Výrobca
Typ kľúča
-- vybrať --
Poškodenie kľúča
Dĺžka kľúča
  mm
Ak je to možné, pripojte fotografiu kľúča.
(max. 3 súbory do 3 MB každý)
Nahrať foto

B. Popis k výrobe kľúča

Stručne popíšte požadovaný počet duplikátov kľúčov, prípadne požadovanú dĺžku kľúčov. Ak sú nejaké problémy s originálnym kľúčom, popíšte ich.

C. Objednávateľ služby

(vlastník / oprávnená osoba)
Meno/Obchodný názov
IČO
IČ DPH
SK
  • SK
  • CZ
  • HU
  • AT
Kontaktná osoba
Telefón
E-mail
Na túto e-mailovú adresu bude zaslaný doklad z VRP
Ulica a číslo
PSČ
Mesto

D. Adresa dodania duplikátov kľúčov

Ulica a číslo
PSČ
Mesto

E. Termín výroby kľúčov

Požadovaný termín
Dokedy je možné vykonať prípadné doladenie kľúčov
hod.
Výkon servisného zásahu je spoplatnený príplatkom po 17.00 hod. 50% a počas sobôt a nedieľ 75%

F. Spôsob dopravy

G. Prehlásenia

V prípade ak je doklad z VRP potrebné zaslať na inú e-mailovú adresu, uveďte ju sem

Odoslaním / doručením objednávky sa objednávka považuje za podpísanú oboma stranami, pričom v takom prípade spĺňa všetky náležitosti zmluvy o poskytnutí technickej služby v zmysle § 7 zákona 473/2005 Z.z. Objednávateľ je v prípade zrušenia objednávky povinný uhradiť dodávateľovi storno poplatok vo výške každej začatej servisnej hodiny technika a dopravných nákladov, alebo do výšky vzniknutých nákladov. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť v hotovosti za služby a dodané náhradné diely.

Táto objednávka môže obsahovať dôverné informácie, ktoré sú určené iba pre vyššie uvedeného adresáta. Pokiaľ nie ste adresátom objednávky, nie ste oprávnený objednávku, alebo jej obsah sprístupniť inej osobe, kopírovať, distribuovať alebo vykonať na jeho základe akékoľvek úkony.

V prípade zamlčania dôležitých skutočností, nepresnom popise závady a neúplnom vyplnení objednávky, vzniknuté škody znáša objednávateľ.

Spoločnosť EUROSAFE s.r.o. vykonáva servis trezorov a trezorovej techniky v zmysle vydanej licencie na prevádzku technickej služby č. PT 001655.

Odoslať objednávku
Created by Ation