OBJEDNÁVKA SERVISNÉHO ZÁSAHU


Zmluva o poskytnutí technickej služby

(v zmysle §7 zákona 473/2005 Z.z.)
Dátum / číslo

A. Popis zariadenia

Typ trezoru / zariad.
Výrobné č. / rok v.
Výrobca
Uzamykanie trezoru
   - I. zámok
-- vybrať --
   - II. zámok
-- vybrať --
Trezor kotvený
Rozmery (mm)
V
Š
H
Hmotnosť (kg)
Bezp. tr.
-- vybrať --
 • necertifikované
 • 0. trieda
 • I. trieda
 • II. trieda
 • III. trieda
 • IV. trieda
 • V. trieda
 • VI. trieda
 • neviem
Ak je to možné, pripojte foto trezoru a zámku.
(max. 3 súbory do 3 MB každý)
Nahrať foto

B. Popis závady na zariadení

Stručne popíšte závadu na trezore, zámku, alebo na inom zariadení

C. Objednávateľ služby

(vlastník / oprávnená osoba)
Meno/Obchodný názov
IČO
IČ DPH
SK
 • SK
 • CZ
 • HU
 • AT
Kontaktná osoba
Telefón
E-mail
Na túto e-mailovú adresu bude zaslaný doklad z VRP
Ulica a číslo
PSČ
Mesto

D. Adresa servisného zásahu

Ulica a číslo
PSČ
Mesto

E. Termín servisného zásahu

Požadovaný termín
Dokedy je možné vykonať zásah
hod.
Výkon servisného zásahu je spoplatnený príplatkom po 17.00 hod. 50% a počas sobôt a nedieľ 75%

F. Spôsob dopravy

G. Prehlásenia

V prípade ak je doklad z VRP potrebné zaslať na inú e-mailovú adresu, uveďte ju sem

Odoslaním / doručením objednávky sa objednávka považuje za podpísanú oboma stranami, pričom v takom prípade spĺňa všetky náležitosti zmluvy o poskytnutí technickej služby v zmysle § 7 zákona 473/2005 Z.z. Objednávateľ je v prípade zrušenia objednávky povinný uhradiť dodávateľovi storno poplatok vo výške každej začatej servisnej hodiny technika a dopravných nákladov, alebo do výšky vzniknutých nákladov. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť v hotovosti za služby a dodané náhradné diely.

Táto objednávka môže obsahovať dôverné informácie, ktoré sú určené iba pre vyššie uvedeného adresáta. Pokiaľ nie ste adresátom objednávky, nie ste oprávnený objednávku, alebo jej obsah sprístupniť inej osobe, kopírovať, distribuovať alebo vykonať na jeho základe akékoľvek úkony.

V prípade zamlčania dôležitých skutočností, nepresnom popise závady a neúplnom vyplnení objednávky, vzniknuté škody znáša objednávateľ.

Spoločnosť EUROSAFE s.r.o. vykonáva servis trezorov a trezorovej techniky v zmysle vydanej licencie na prevádzku technickej služby č. PT 001655.

Odoslať objednávku
Created by Ation