TRANSPORTNÉ PODMIENKY K SŤAHOVANIUZmluva o poskytnutí technickej služby

(v zmysle §7 zákona 473/2005 Z.z.)
Dátum / číslo

A. Popis sťahovaného zariadenia / trezoru

Typ trezoru / zariad.
Výrobné č. / rok v.
Výrobca
Trezor kotvený
Rozmery (mm)
V
Š
H
Hmotnosť (kg)
Bezp. tr.
-- vybrať --
 • necertifikované
 • 0. trieda
 • I. trieda
 • II. trieda
 • III. trieda
 • IV. trieda
 • V. trieda
 • VI. trieda
 • neviem
Toto zariadenie:

Pri sťahovaní zariadenia je potrebné vyplniť tento formulár dvakrát. Jedenkrát pre súčasné umiestnenie
zariadenia a druhýkrát pre nové umiestnenie zariadenia. Prosím vyberte:

B. Objednávateľ služby

(vlastník / oprávnená osoba)
Meno/Obchodný názov
IČO
IČ DPH
SK
 • SK
 • CZ
 • HU
 • AT
Kontaktná osoba
Telefón
E-mail
Na túto e-mailovú adresu bude zaslaný doklad z VRP
Ulica a číslo
PSČ
Mesto

C. Adresa umiestnenia

Ulica a číslo
PSČ
Mesto

D. Termín transportu

Požadovaný termín
Dokedy je možné vykonať inštaláciu
hod.
Výkon transportu/sťahovania/montáže po 17.00 hod. je spoplatnený prípatkom 50% a počas sobôt a nedieľ 75%

E. Dopravné trasy mimo budovy

1.1
Ak je to možné, pripojte, prosím, fotografie trasy
a terénu:
Nahrať foto
(max. 5 súborov do 1 MB každý)
1.2
Príjazd nákladného auta cez ulicu
1.3
Najvhodnejší príjazd (označenie ulíc)
1.4
Sú prekážky v príjazde?
Ak áno, aké
1.5
Možnosť parkovania
1.6
Obmedzenie
Ak áno, aké
1.7
Je k dispozícii vykladacia rampa?
 
Výška rampy
cm
1.8
Je k dispozícii vysokozdvižný vozík?
1.9
Rovina bez schodov?
1.10
Vstupné schody do budovy
Ak sú schody, udajte počet
1.11
Obklad schodov
1.12
Môže nákladné auto nacúvať ku schodom?
1.13
Obklad transportnej trasy mimo budovy

F. Dopravné trasy v budove

2.1
Najmenšia šírka chodby
cm
2.2
Najmenšia šírka dverí
cm
2.3
Nosnosť podlahy
kg
2.4
Je nosnosť transportnej cesty a miesta uloženia dostatočná pre hmotnosť zariadenia?
2.5
Obklad transportnej trasy v budove
2.6
Prekážky v transporte
Ak áno, aké
2.7
Máte k dispozícii pracovníkov na pomoc?
2.8
Rovina bez schodov?
2.9
Poschodie
2.10
Dajú sa schody obísť?
2.11
Transport výťahom
 
Osobný výťah
 
Nákladný výťah
2.12
Nosnosť výťahu
kg
2.13
Môže byť transport vykonaný pomocou
existujúceho výťahu?
2.14
Je nosnosť výťahu dostatočná vzhľadom
na hmotnosť zariadenia?
2.15
Rozmery výťahu
Prechodová výška dverí
cm
Prechodová šírka dverí
cm
Hĺbka výťahu
cm
Preprava výťahom je započítaná paušálnym poplatkom.
UPOZORNENIE: Objednávateľ je povinný si preveriť,
či je možné bodové zaťaženie výťahu váhou sťahovaného trezoru + cca 100 - 250 kg na obsluhu zariadenia. Prípadné škody, ktoré vzniknú neoznámením skutočností, znáša v plnej výške objednávateľ.
2.16
Ak sú v budove schody mimo poschodia,
udajte ich počet
2.17
Počet prekonávaných poschodí
2.18
Počet schodov na jedno poschodie
(štandardné poschodie - 16 až 18 schodov)
2.19
Schodisko voľnostojace
Schodisko podmurované
2.20
Konštrukcia schodiska

2.21
Môže byť hmotnosťou zariadenia zaťažené schodisko?
2.22
Obklad schodov
2.23
Dá sa odmontovať zábradlie?
2.24
Druh schodiska

Rozmery
cm
cm
cm
Výška schodu
cm

G. Kotvenie

3.1
Má byť trezor kotvený?
Nábytkové trezory, ktoré majú hmotnosť menšiu ako 1000 kg, musia byť pevnostnými kotvami ukotvené o stenu alebo podlahu v zmysle STN EN 1134-1. Venujte pozornosť výberu vhodného miesta pre umiestnenie trezoru. Trezor upevňujte len o pevnú stenu s minimálnou hrúbkou 120 mm. V prípade, ak nemáte dostatočne hrubú stenu, ukotvite trezor o podlahu. Na výslovné želanie vykonávame kotvenie trezorov aj inak ako je podľa montážneho predpisu. V prípade ak je nevhodný material (porobetón, dierovaná tehla, drevo a pod.), odporúčame vykonať kotvenie cez stenu na veľkoplošnú kotviacu platňu! V opačnom prípade znáša objednávateľ všetky škody vzniknuté v dôsledku kotvenia do materiálu, na nevhodnosť ktorého bol týmto upozornený zo strany dodávateľa a napriek tomu trval na svojich požiadavkach.
3.2
Kotvenie do
3.3
Druh steny alebo podlahy, do ktorej bude kotvený trezor
UPOZORNENIE: Kotvenie je vykonávané bez záruky poškodenia potrubí alebo vedení (plyn, elektro, voda, odpad, káblové rozvody). Je povinnosťou objednávateľa preveriť si, či v mieste inštalácie/kotvenia trezoru (podlaha/stena) nie sú vedené potrubia a vedenia IS. Prípadné škody, ktoré vzniknú neoznámením skutočností, znáša v plnej výške objednávateľ.
V prípade potreby si vyžiadajte návod na kotvenie.

H. Spôsob dopravy

Bez hmotnostného limitu sťahovaného zariadenia. Pri hmotnosti nad 300 kg, sú potrebné 2 servisné vozidlá. Pri hmotnosti nad 800 kg je potrebné aj vozidlo nad 3,5 tony a 2 servisné vozidlá, prípadne špecialna technika (žeriav, desta, zdvíhacia plošina a pod.).
Maximálna hmotnosť pri tomto type dopravy je 100 kg.
Maximálna hmotnosť pri tomto type dopravy je 300 kg.

I. Prehlásenia

V prípade ak je doklad z VRP potrebné zaslať na inú e-mailovú adresu, uveďte ju sem

Odoslaním / doručením objednávky sa objednávka považuje za podpísanú oboma stranami, pričom v takom prípade spĺňa všetky náležitosti zmluvy o poskytnutí technickej služby v zmysle § 7 zákona 473/2005 Z.z. Objednávateľ je v prípade zrušenia objednávky povinný uhradiť dodávateľovi storno poplatok vo výške každej začatej servisnej hodiny technika a dopravných nákladov, alebo do výšky vzniknutých nákladov. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť v hotovosti za vykonanie služby a použitý materiál.

V prípade ak je nevhodný materiál na kotvenie (porobetón, dierovaná tehla, drevo a pod.) odporúčame vykonať kotvenie cez stenu na veľkoplošnú kotviacu platňu!

Táto objednávka môže obsahovať dôverné informácie, ktoré sú určené iba pre vyššie uvedeného adresáta. Pokiaľ nie ste adresátom objednávky, nie ste oprávnený objednávku, alebo jej obsah sprístupniť inej osobe, kopírovať, distribuovať alebo vykonať na jeho základe akékoľvek úkony.

V prípade zamlčania dôležitých skutočností, nepresnom popise trasy a miesta inštalácie a neúplnom vyplnení objednávky, vzniknuté škody plne znáša objednávateľ.

Vypracovaná cenová ponuka na transport platí iba pod podmienkou, že miesto osadenia je voľne prístupné a objednávateľ zodpovedal všetky údaje pravdivo. Objednávateľ týmto potvrdzuje, že sú mu známe rozmery trezoru podľa prospektu a jeho údaje o mieste dodávky a trase sú kompletné a zodpovedajú skutočnosti. V prípade zistených rozdielov na mieste, ktoré majú za následok zmenu transportnej trasy, prípadne vyžadujú zásahy do stavby (rozšírenie otvoru dverí, demontáž a znovumontáž zábradlia), alebo vyžadujú pristavenie žeriavu (zdvíhacieho zariadenia) na nasťahovanie a inštalovanie trezoru na určené miesto, je zákazník povinný uhradiť dodávateľovi všetky preukázané navyše náklady spojené s touto prepravou.

Ak špeditér trezoru odmietne transport z dôvodu rizika a objednávateľ trvá na dodávke, zanikajú akékoľvek nároky objednávateľa na regres, ak sa preukáže predmetné riziko ako skutočné. To neplatí pri preukázaní hrubého zanedbania alebo pri preukázaní úmyslu.

Pri úzkych dverách alebo zalomenom schodisku a úzkych schodoch, prípadne pri komplikovaných transportoch, nutnosti použitia žeriavu, prípadne inej špeciálnej techniky, odporúčame vykonanie obhliadky miesta, aby ste sa vyhli prípadným neskorším nepríjemnostiam.

Pri použití vjazdu a výjazdu podľa pokynov objednávateľa je zodpovednosť za škody na strane objednávateľa. Z tohoto sú vyňaté verejné cesty. Po dohodnutí termínu transportu so zákazníkom musí byť pred alebo pri budove vyhradené parkovacie miesto pre transportné vozidlo, prípadne musí byť dočasne zrušený zákaz parkovania nákladných áut v dĺžke cca 25 m.

Spoločnosť EUROSAFE s.r.o. vykonáva servis trezorov a trezorovej techniky v zmysle vydanej licencie na prevádzku technickej služby č. PT 001655.

Odoslať objednávku
Created by Ation