TRANSPORTNÉ PODMIENKY

Dátum / číslo

A. Popis zariadenia

Typ trezoru / zariad.
Výrobné č. / rok v.
Výrobca
Uzamykanie trezoru
   - I. zámok
-- vybrať --
 • cylindrický zámok
 • trezorový kľúč
 • mechanická kombinácia
 • elektronická kombinácia
 • biometria
   - II. zámok
-- vybrať --
 • cylindrický zámok
 • trezorový kľúč
 • mechanická kombinácia
 • elektronická kombinácia
 • biometria
 • žiadny
Trezor kotvený
Rozmery (mm)
V
Š
H
Hmotnosť (kg)
Bezp. tr.
-- vybrať --
 • necertifikované
 • 0. trieda
 • I. trieda
 • II. trieda
 • III. trieda
 • IV. trieda
 • V. trieda
 • VI. trieda
 • neviem
Toto zariadenie:

Pri sťahovaní zariadenia je potrebné vyplniť tento formulár dvakrát. Jedenkrát pre súčasné umiestnenie
zariadenia a druhýkrát pre nové umiestnenie zariadenia. Prosím vyberte:

B. Objednávateľ

Meno / firma
IČO
IČ DPH
SK
 • SK
 • CZ
 • HU
 • AT
Kontaktná osoba
Telefón
E-mail
Ulica
Číslo
PSČ
Mesto

C. Adresa umiestnenia

Ulica
Číslo
PSČ
Mesto

D. Termín transportu

Požadovaný termín
Dokedy je možné vykonať inštaláciu
hod.
Transport je spoplatnený príplatkom po 17.00 hod. 30% a počas sobôt a nedieľ 50%

E. Dopravné trasy mimo budovy

1.1
Ak je to možné, pripojte, prosím, fotografie trasy
a terénu:
Nahrať foto
(max. 5 súborov do 1 MB každý)
1.2
Príjazd nákladného auta cez ulicu
1.3
Najvhodnejší príjazd (označenie ulíc)
1.4
Sú prekážky v príjazde?
Ak áno, aké
1.5
Možnosť parkovania
1.6
Obmedzenie
Ak áno, aké
1.7
Je k dispozícii vykladacia rampa?
 
Výška rampy
cm
1.8
Je k dispozícii vysokozdvižný vozík?
1.9
Rovina bez schodov?
1.10
Vstupné schody do budovy
Ak sú schody, udajte počet
1.11
Obklad schodov
1.12
Môže nákladné auto nacúvať ku schodom?
1.13
Obklad transportnej trasy mimo budovy

F. Dopravné trasy v budove

2.1
Najmenšia šírka chodby
cm
2.2
Najmenšia šírka dverí
cm
2.3
Nosnosť podlahy
kg
2.4
Je nosnosť transportnej cesty a miesta uloženia dostatočná pre hmotnosť zariadenia?
2.5
Obklad transportnej trasy v budove
2.6
Prekážky v transporte
Ak áno, aké
2.7
Máte k dispozícii pracovníkov na pomoc?
2.8
Rovina bez schodov?
2.9
Poschodie
2.10
Dajú sa schody obísť?
2.11
Transport výťahom
 
Osobný výťah
 
Nákladný výťah
2.12
Nosnosť výťahu
kg
2.13
Môže byť transport vykonaný pomocou
existujúceho výťahu?
2.14
Je nosnosť výťahu dostatočná vzhľadom
na hmotnosť zariadenia?
2.15
Rozmery výťahu
Prechodová výška dverí
cm
Prechodová šírka dverí
cm
Hĺbka výťahu
cm
Preprava výťahom je započítaná paušálnym poplatkom.
UPOZORNENIE: Objednávateľ je povinný si preveriť,
či je možné bodové zaťaženie výťahu váhou sťahovaného trezoru + cca 100 - 250 kg na obsluhu zariadenia. Prípadné škody, ktoré vzniknú neoznámením skutočností, znáša v plnej výške objednávateľ.
2.16
Počet prekonávaných poschodí
2.17
Ak sú v budove schody mimo poschodia,
udajte ich počet
2.18
Počet schodov na jedno poschodie
(štandardné poschodie - 16 až 18 schodov)
2.19
Schodisko voľnostojace
Schodisko podmurované
2.20
Konštrukcia schodiska

2.21
Môže byť hmotnosťou zariadenia zaťažené schodisko?
2.22
Obklad schodov
2.23
Dá sa odmontovať zábradlie?
2.24
Druh schodiska

Rozmery
cm
cm
cm
Výška schodu
cm

G. Kotvenie

3.1
Má byť trezor kotvený?
Nábytkové trezory, ktoré majú hmotnosť menšiu ako 1000 kg, musia byť pevnostnými kotvami ukotvené o stenu alebo podlahu v zmysle STN EN 1134-1. Venujte pozornosť výberu vhodného miesta pre umiestnenie trezoru. Trezor upevňujte len o pevnú stenu s minimálnou hrúbkou 120 mm. V prípade, ak nemáte dostatočne hrubú stenu, ukotvite trezor o podlahu. Na želanie vykonávame kotvenie trezorov podľa montážneho predpisu.
3.2
Kotvenie do
3.3
Druh steny alebo podlahy, do ktorej bude kotvený trezor
UPOZORNENIE: Kotvenie je vykonávané bez záruky poškodenia potrubí alebo vedení (plyn, elektro, voda, odpad, káblové rozvody). Je povinnosťou objednávateľa preveriť si, či v mieste inštalácie/kotvenia trezoru (podlaha/stena) nie sú vedené potrubia a vedenia IS. Prípadné škody, ktoré vzniknú neoznámením skutočností, znáša v plnej výške objednávateľ.
V prípade potreby si vyžiadajte návod na kotvenie.

H. Spôsob dopravy

Maximálna váha tovaru pri paušálnej doprave je 600 kg.

Vypracovaná cenová ponuka na transport platí iba pod podmienkou, že miesto osadenia je voľne prístupné a zákazník zodpovedal všetky údaje pravdivo. Zákazník týmto potvrdzuje, že sú mu známe rozmery trezoru podľa prospektu a jeho údaje o mieste dodávky a trase sú kompletné a zodpovedajú skutočnosti. V prípade zistených rozdielov na mieste, ktoré majú za následok zmenu transportnej trasy, prípadne vyžadujú zásahy do stavby (rozšírenie otvoru dverí, demontáž a znovumontáž zábradlia), alebo vyžadujú pristavenie žeriavu (zdvíhacieho zariadenia) na nasťahovanie a inštalovanie trezoru na určené miesto, je zákazník povinný uhradiť dodávateľovi všetky preukázané navyše náklady spojené s touto prepravou.

Ak špeditér trezoru odmietne transport z dôvodu rizika a zákazník trvá na dodávke, zanikajú akékoľvek nároky zákazníka na regres, ak sa preukáže predmetné riziko ako skutočné. To neplatí pri preukázaní hrubého zanedbania alebo pri preukázaní úmyslu.

Pri úzkych dverách alebo zalomenom schodisku a úzkych schodoch, prípadne pri komplikovaných transportoch, nutnosti použitia žeriavu, prípadne inej špeciálnej techniky, odporúčame vykonanie obhliadky miesta, aby ste sa vyhli prípadným neskorším nepríjemnostiam.

Pri použití vjazdu a výjazdu podľa pokynov zákazníka je zodpovednosť za škody na strane zákazníka. Z tohoto sú vyňaté verejné cesty. Po dohodnutí termínu transportu so zákazníkom musí byť pred alebo pri budove vyhradené parkovacie miesto pre transportné vozidlo, prípadne musí byť dočasne zrušený zákaz parkovania nákladných áut v dĺžke cca 25 m.

Odoslať objednávku
Created by Ation