OBJEDNÁVKA SŤAHOVANIA/MONTÁŽE ZARIADENIA


Zmluva o poskytnutí technickej služby

(v zmysle §7 zákona 473/2005 Z.z.)
Dátum / číslo

A. Popis zariadenia

Typ trezoru / zariad.
Výrobné č. / rok v.
Výrobca
Kotvenie / montáž
Pôvodne kotvený?
Bude sa trezor kotviť?
Všetky nábytkové trezory s hmotnosťou nižšou ako 1000 kg je v zmysle normy EN 1143-1 nutné pevne ukotviť do podlahy alebo do steny kotviacimi skrutkami, prípadne chemickými kotvami. V prípade, ak sa objednávateľ rozhodne trezor nekotviť, stráca platnosť certifikát v zmysle EN 1143-1 a taktiež certifikát NBU v zmysle zákona č. 215/2004 Z.z.. V prípade ak sa objednávateľ rozhodne trezor nekotviť, plne znáša riziko prípadných škôd.
Druh steny
-- vybrať --
  • tehla
  • porobetón
  • betón
  • drevo
  • iné
  • neviem
Druh podlahy
-- vybrať --
  • tehla
  • porobetón
  • betón
  • drevo
  • zdvojená podlaha
  • antistatická podlaha
  • iné
  • neviem
Rozmery (mm)
V
Š
H
Hmotnosť (kg)
Bezp. tr.
-- vybrať --
  • necertifikované
  • 0. trieda
  • I. trieda
  • II. trieda
  • III. trieda
  • IV. trieda
  • V. trieda
  • VI. trieda
  • neviem
Ak je to možné, pripojte fotografiu zariadenia.
(max. 3 súbory do 1 MB každý)
Nahrať foto

B. Popis trasy a umiestnenia trezoru / zariadenia

Pri sťahovaní, montáži, prípadne kotvení trezoru/zariadenia s hmotnosťou nad 400 kg, je nutné vypísať transportné podmienky.
Stručne popíšte trasu ktorou sa bude trezor / montované zariadenie sťahovať.
(vstupné schody, schody k výťahu, nosnosť výťahu, počet poschodí bez výťahu, počet schodov na poschodie, kam sa bude trezor kotviť / murovať, pripravenosť miesta montáže a pod. Dvojitá podlaha, iné podlahy prípadne steny) Nezabudnite si preveriť inžinierske siete (voda, kúrenie, elektrika a pod.) v mieste inštalácie trezoru! Ak sa montuje stenový trezor, tak popísať pripravenosť stavby, veľkosť otvoru, prípadne špecifikovať druh steny do ktorej bude potrebné vybúrať otvor.

C. Objednávateľ služby

(vlastník / oprávnená osoba)
Meno/Obchodný názov
IČO
IČ DPH
SK
  • SK
  • CZ
  • HU
  • AT
Kontaktná osoba
Telefón
E-mail
Na túto e-mailovú adresu bude zaslaný doklad z VRP
Ulica a číslo
PSČ
Mesto

D. Adresa sťahovania / montáže

Ulica a číslo
PSČ
Mesto

E. Termín sťahovania / montáže

Požadovaný termín
Dokedy je možné vykonať
hod.
Výkon sťahovania / montáže je spoplatnený príplatkom po 17.00 hod. 50% a počas sobôt a nedieľ 75%

F. Spôsob dopravy

G. Prehlásenia

V prípade ak je doklad z VRP potrebné zaslať na inú e-mailovú adresu, uveďte ju sem

Odoslaním / doručením objednávky sa objednávka považuje za podpísanú oboma stranami, pričom v takom prípade spĺňa všetky náležitosti zmluvy o poskytnutí technickej služby v zmysle § 7 zákona 473/2005 Z.z. Objednávateľ je v prípade zrušenia objednávky povinný uhradiť dodávateľovi storno poplatok vo výške každej začatej servisnej hodiny technika a dopravných nákladov, alebo do výšky vzniknutých nákladov. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť v hotovosti za vykonanie služby a použitý materiál.

V prípade ak je nevhodný materiál na kotvenie (porobetón, dierovaná tehla, drevo a pod.) odporúčame vykonať kotvenie cez stenu na veľkoplošnú kotviacu platňu, v opačnom prípade znáša Objednávateľ všetky škody vzniknuté v dôsledku kotvenia do materiálu, na nevhodnosť ktorého bol týmto upozornený zo strany dodávateľa a napriek tomu trval na svojich pokynoch!

Vypracovaná cenová ponuka na transport platí iba pod podmienkou, že miesto osadenia je voľne prístupné a zákazník zodpovedal všetky údaje pravdivo. Zákazník týmto potvrdzuje, že sú mu známe rozmery trezoru podľa prospektu a jeho údaje o mieste dodávky a trase sú kompletné a zodpovedajú skutočnosti. V prípade zistených rozdielov na mieste, ktoré majú za následok zmenu transportnej trasy, prípadne vyžadujú zásahy do stavby (rozšírenie otvoru dverí, demontáž a znovumontáž zábradlia), alebo vyžadujú pristavenie žeriavu (zdvíhacieho zariadenia) na nasťahovanie a inštalovanie trezoru na určené miesto, je zákazník povinný uhradiť dodávateľovi všetky preukázané navyše náklady spojené s touto prepravou.

Ak špeditér trezoru odmietne transport z dôvodu rizika a zákazník trvá na dodávke, zanikajú akékoľvek nároky zákazníka na regres, ak sa preukáže predmetné riziko ako skutočné. To neplatí pri preukázaní hrubého zanedbania alebo pri preukázaní úmyslu.

Pri úzkych dverách alebo zalomenom schodisku a úzkych schodoch, prípadne pri komplikovaných transportoch, nutnosti použitia žeriavu, prípadne inej špeciálnej techniky, odporúčame vykonanie obhliadky miesta vopred, aby ste sa vyhli prípadným neskorším nepríjemnostiam.

Pri použití vjazdu a výjazdu podľa pokynov zákazníka je zodpovednosť za škody na strane zákazníka. Z tohto pravidla sú vyňaté verejné cesty. Po dohodnutí termínu transportu so zákazníkom musí byť pred alebo pri budove vyhradené parkovacie miesto pre transportné vozidlo, prípadne musí byť dočasne zrušený zákaz parkovania nákladných áut v dĺžke cca 25 m.

Táto objednávka môže obsahovať dôverné informácie, ktoré sú určené iba pre vyššie uvedeného adresáta. Pokiaľ nie ste adresátom objednávky, nie ste oprávnený objednávku, alebo jej obsah sprístupniť inej osobe, kopírovať, distribuovať alebo vykonať na jeho základe akékoľvek úkony.

V prípade zamlčania dôležitých skutočností, nepresnom popise trasy a miesta inštalácie a neúplnom vyplnení objednávky, vzniknuté škody znáša objednávateľ.

Spoločnosť EUROSAFE s.r.o. vykonáva servis trezorov a trezorovej techniky v zmysle vydanej licencie na prevádzku technickej služby č. PT 001655.

Odoslať objednávku
Created by Ation